Komentáre k obrazom Rudolfa Rabatina
Francis TEYNIER, Jozef ŠVIKRUHA, Rudol RABATIN - JAZZ RESONNANCES Hommage à Michel PETRUCCIANI v Galérii Francúzskeho Inštitútu  
 Sedlárska 7, 812 83 Bratislava (23. 1. - 29. 2. 2024)
Abstraktné maliarske podanie je pre tvorbu Rudolfa Rabatina charakteristické. Čitateľnosť jeho rukopisu je osobitá a nezameniteľná v kompozičnom riešení obrazovej plochy a farebnosti. 
Autor v posledných rokoch svojej tvorby transponuje vlastnosti hudby do vizuálnej maliarskej podoby - orfizmu. Inšpirácia hudbou čiastočne vyplýva z jeho osobnej skúsenosti, napr. interpretácie klavírnych skladieb svetových skladateľov, v ktorých rezonujú jeho maliarske vyznania. V nich skúma a porovnáva dve médiá - hudbu a vizuálne umenie a z toho dôvodu sa programovo venuje tejto komparácii s cieľom nájsť indiferenčné body týchto dvoch rozdielnych médií. (PhDr. Marta Hučková)

Na výstave JAZZ RESONNANCES v galérii Francúzskeho inštitútu v Bratislave prispieva piatimi z 20 obrazov vytvorených v rokoch 2021 – 2023:

Klavírny koncert, Rondo, Legato, Forte a Rezonancie.

My single line text
Klavírny koncert, 2021, akryl na plátne, 70 x 70 cm

Maľbu charakterizujú autorské gestá vyjadrujúce pocit z klavírnych možností pri interpretácii hudobnej skladby - rytmické a dynamické premeny, kolorit hudobného nástroja, rýchly a zložitý pohyb prstov interpréta. 
Obraz nie je maliarskym stvárnením konkrétnej skladby, ale podaním vizualizovanej emočnej situácie pri pozorovaní hudobného interpréta a jeho vášne počas koncertovania.
Okrem štetcovej techniky maľby je vidieť náhodné stopy rozlievania farby. Tým autor upozorňuje na improvizačné možnosti tvorby, ktoré sú v hudobnom i výtvarnom umení autorsky i komunikačne pre recipienta veľmi dôležité a majú vo všetkých umeleckých druhoch rovnaký zmysel - vtisnúť do diela prvky jedinečnosti a neopakovateľnosti.

My single line text
Sogetto Cavato(Kryptogram), 2021, akryl na plátne, 80 x 100 cm

Soggetto cavato = hudobný kryptogram, používajúci kódované čiastky ako základ pre kompozíciu diela.

Ako v hudobnej skladbe, tak aj v maliarskej kompozícii sú zašifrované (zakryptované) autorské odkazy. Tak ako hudobný skladateľ, tak aj maliar umiestňuje do svojho diela svoje "JA". Používa prostriedky, ktoré ma k dispozícii. Hudobník zvuky hudbných nástrojov, partitúry notových záznamov, časové členenie rôznych častí skladby.
Maliar môže v priestore, ktorý má k dispozícii, začleniť svojími nástrojmi, komponovaním farieb, štruktúr, svetla a tmy, všetko, čo v danom časovom intervale pociťuje a technicky ovláda.

Na obraze vidieť monotypické odtlačky, štetcové gestá umiestnené cez geometrickú šablónu, teplé a chladné farebné tóny rozmiestnené vo vyvažujúcej kompozičnej skladbe.
My single line text
Andante, 2021, akryl na plátne, 60 x 70 cm

Andante = voľne krokom, mierne, pomaly (kategória tempo)

Kategória tempa vyjadrená kresbou, gestom ruky ako u dirigenta, vertikálnymi, diagonálnymi, či horizontálnymi líniami vedúcimi až na hranicu obrazovej plochy, charakterom prítlaku, alebo uvoľnením štetca. V improvizovanej výtvarnej hre nechýbajú autorsky typické štruktúry a náladové ladenie farieb.


My single line text
Forte, 2021, akryl na plátne, 60 x 70 cm 

Hlasno alebo silno v hudbe sa možno dá vizualizovať prostriedkami výtvarného umenia, Tento autorský pokus vznikol na základe intuitívnej abstraktnej maľby.
Hudba je vlastne abstraktný umelecký prejav a vyžaduje veľa znalostí z teórie hudby, veľa emocionálnej výbavy poslucháča a hudobný sluch.  
Maľba vyžaduje diváka citlivého na farby a tvary, človeka s dobrým zrakom. Preto je vyjadrenie sily zvukov úplne závislé od individuálnej emočnej a vedomostnej výbavy vnímateľa.
My single line text
Legato, 2021, akryl na plátne, 60 x 70 cm 

Spojitosť, plynulosť, mäkkosť a zviazanosť tónov. 

Obrazy netreba vysvetlovať, najlepším riešením je otvoriť srdce, oslobodiť sa od schém a uvoľniť svoju vlastnú energiu. Obraz nemusí osloviť každého, kto sa  naň díva. Mnoho závisí od stovky okolností, v ktorých sa v danú chvíľu divák ocitá.
My single line text
Smaragdový valčík, 2021, akryl, 60 x 70 cm 

V hudbe - kvôli rytmizovaniu - vládne matematika. Aj v maľbe sa dá vyjadriť rytmus a prostriedkom môže byť geometrický tvar alebo opakovanie obrazových prvkov. Prívlastok smaragdový je vyjadrením autorovho fantazírovania a radosti z farieb - podobne ako nadšenie z trojdobového rytmu v tanci.
My single line text
Piano, 2021, akryl na plátne, 60 x 70 cm

Piano je hudobný výraz, ktorý znamená „mäkký“ alebo „tichý“. Označuje sa skratkou "p" na notovej osnove. Používa sa na vytvorenie kontrastu, dynamiky a výrazu v hudbe. Klavirista môže napríklad zahrať pasáž piano, aby vytvoril jemnú náladu, alebo aby kontrastoval s hlasnejšou pasážou, ktorá nasleduje za ňou.
Ticho, slabo, jemne. Piano ako dynamické znamenie je pre vnímateľa meditácia, stíšenie mysle a uvoľnenie emócií. V obraze jemná belasá na pozadí vertikálnych štruktúr komponovaných do kruhu by mohli evokovať u diváka podobné interakcie ako u poslucháča.
My single line text
Misterioso, 2021, olej, akryl na jutovom plátne, 60 x 70 cm

Misterioso v hudbe je efekt, ktorý vytvára napätie, zvedavosť a neistotu u poslucháča. Hudobníci používajú rôzne techniky na dosiahnutie misteriosa, ako sú nezvyčajné harmónie, modulácie, disonancie, chromatické pohyby, nepravidelné rytmické vzory alebo zmeny hlasitosti. Misterioso môže byť použité na vyjadrenie tajomstva, strachu, smútku, záhady alebo iných emócií, ktoré súvisia s neznámym.
My single line text
Accentato, 2022, akryl na plátne, 60 x 70 cm (Galéria Bloom Divín)

Accentato v hudbe je spôsob, akým sa zdôrazňuje určitá nota alebo skupina nôt v rámci rytmickej štruktúry. Accentato sa môže prejavovať zvýšením hlasitosti, trvania, výšky tónu alebo iným spôsobom. Accentato sa používa na vytváranie dynamiky, variácie a expresivity v hudobnom diele.
Dôraz vyjadrený ostrými líniami usporiadanými do trojuholníkovej siete maliarskych štruktúr. Striedma studená a neutrálna farebnosť je v protiklade centrálne situovanej horúcej farby, ktorá pôsobí na zrak diváka ako akcent.
My single line text
Arabeska, 2021, akryl na ľanovom plátne, 60 x 60 cm

Arabeska v hudbe je umelecký prvok, ktorý sa vyznačuje rýchlymi a zdobnými melódiami. Arabeska sa vyvinula v 18. storočí ako súčasť rokokovej hudby, ktorá bola inšpirovaná ornamentmi. Bola obľúbená najmä u klavíristov, ktorí ju používali na ukážku svojej virtuozity a zručnosti. Medzi známych skladateľov, ktorí napísali arabesky patria, napríklad, Claude Debussy, Robert Schumann, Frédéric Chopin a Johann Sebastian Bach.

Aj v maľbe cítiť jednoduchosť, prosté maliarske gestá a rytmizujúcu kompozíciu autorových rukopisných stôp.

Orfizmus je smer výtvarného umenia, ktorý vznikol v Paríži v 20. rokoch 20. storočia. Jeho zakladateľmi boli francúzski maliari Robert Delaunay a Sonia Delaunay-Terk. Orfizmus sa inšpiroval kubizmom, futurizmom a abstraktným umením, ale zároveň sa od nich odlišoval svojím dôrazom na farbu, svetlo a rytmus. Orfisti tvorili kompozície z geometrických tvarov, ktoré sa pretínali a prekrývali, vytvárajúc dynamický dojem pohybu a vibrácie. Farby boli používané kontrastne a harmonicky, aby vyjadrovali emócie a hudobné nálady. Orfizmus bol jedným z prvých prúdov moderného umenia, ktorý sa pokúsil o syntézu rôznych umení a vied.
Rondo
Rondo
Nokturno je hudobná forma, ktorá vyjadruje večerné alebo nočné hudobné témy. Vyznačuje sa melancholickou, zasnenou a romantickou náladou. Nokturno sa vyvinulo v 18. storočí ako inštrumentálna skladba pre klavír, neskôr sa rozšírilo o ďalšie nástroje a súbory. Niektorí z najznámejších nokturnových skladateľov sú Frédéric Chopin, John Field, Claude Debussy a Gabriel Fauré. Rabatinov obraz vyjadruje melanchóliu a mystériu noci prostredníctvom farebného ladenia obrazu spolu so štruktúrami štetca a monotýpie vytvorenej akrylovými farbami. Kompozične je vyvážený, stabilný, avšak v náhodných štruktúrach je dynamický ako nočné vidiny a temné predstavy. 
Nokturno
Nokturno
My single line text
V breze ako v džeze, 2023, akryl, brezová kôra, kombinácia techník, 50 x 70 cm

Trochu džezu pre brezu, 2023, akryl, brezová kôra, kombinácia techník, 50 x 50 cm

Autor sa inšpiroval prírodou, hudbou a rytmom.  V obrazoch zachytáva farebnosť a dynamiku jazzovej hudby na základe vizuálnych podnetov, čím oslavuje radosť z hudby ako univerzálneho jazyka.
My single line text
Rezonancie, 2023, akryl na plátne, 70 x 80 cm

Rezonancia je fenomén pocitu náhleho a intenzívneho spojenia s niekým alebo niečím, ako keby ste vibrovali na rovnakej frekvencii. Môže sa to stať s ľuďmi, zvieratami, miestami, predmetmi alebo dokonca myšlienkami. Niektoré príklady rezonancie sú: 
 
- Keď niekoho stretnete prvýkrát a máte pocit, že ho poznáte odjakživa. 
- Keď navštívite nové mesto a máte pocit, že tam patríte. 
- Keď nájdete knihu alebo film, ktorý vám prehovorí do duše. 
- Keď vidíte obraz alebo sochu, ktorá vás dojme k slzám. 
- Keď počujete pieseň alebo melódiu, pri ktorej vám srdce spieva. 
 
Rezonancia však nie je vždy pozitívna. Niekedy to môže byť desivé, ohromujúce alebo dokonca nebezpečné. Napríklad: 
 
-Keď sa zamiluješ do niekoho, kto je pre teba zlý. 
- Keď sa stanete posadnutým kultom alebo konšpiračnou teóriou. 
- Keď si vytvoríte závislosť na látke alebo činnosti. 
- Keď sa stretnete s predátorom alebo hrozbou, ktorá spustí vaše prvotné inštinkty. 
- Keď zažijete paranormálnu alebo nadprirodzenú udalosť, ktorá popiera logiku. 
 
Rezonancia je vzácny a tajomný jav, ktorý môže nečakaným spôsobom zmeniť váš život. Môže to byť požehnanie alebo prekliatie, podľa toho, ako s tým naložíte. Keď nabudúce pocítite rezonanciu, venujte pozornosť tomu, čo vám hovorí. Môže to byť najdôležitejšia správa, akú ste kedy dostali.
Abstraktná, resp. bezpredmetná tvorba v maľbe je pre autora najväčším oslobodením a uvoľnením vlastných vnútorných síl. Autor (výtvarník či hudobník)  používa vnútorné hlasy, podvedomé signály a vlastné emocionálne vybavenie na komponovanie svojho diela. Zároveň treba vedieť, že ide o náročnú činnosť, ktorá sa nezaobíde bez dlhoročných umeleckých skúseností, znalosí, talentu a emočnej inteligencie. 

Výtvarný moment, 2018, akryl na plátne, 60 x 80 cm
Kompozícia, 2019, akryl na plátne 70 x 75 cm

Výtvarný moment, 2018, akryl na plátne, 60 x 80 cm
Výtvarný moment, 2018, akryl na plátne, 60 x 80 cm
Kompozícia, 2019, akryl na plátne, 70 x 75 cm
Kompozícia, 2019, akryl na plátne, 70 x 75 cm