Aktuality
Staršie príspevky sú uložené v Archíve
U M E L E C K Á   B E S E D A   S L O V E N S K Á   ( 1 9 2 1 ) 
F O N D   V Ý T V A R N Ý C H   U M E N Í 
O B E C   L I P T O V S K Ý  J Á N 

pozývajú Vás na otvorenie a prehliadku výstavy z tvorby členov najstaršieho umeleckého spolku na Slovensku

vo štvrtok 20. apríla 2017 o 16.00 hod. 
v Kultúrnom a informačnom centre – Szentiványiovsky a Nyárovsky kaštiel, Liptovský Ján 

Výstava potrvá do septembra 2017